CRM和数字营销平台

一、客户洞察力平台

商务智能3.6(SpagoBI3.6)          商务智能5.1(SpagoBI5.1)

二、网站管理平台

网站内容管理(Rivers Consulting)

三、数据收集平台

网上调查系统(Rsurvey2.05)       网上调查系统(Rsurvey2.50)

四、网站推广监测平台

网站流量统计(piwik1.92)          网站流量统计(piwik2.16)

五、微信公共平台

微信管理系统(Wechat8.0)          微信管理系统(Wechat28.5)